अरे पकड़ मा आ गए कन्हैया हो ग्वालिन के हाँथ…होली गीत-

जिला-अनूपपुर (मध्यप्रदेश) से संतलाल सरलहरी एक होली गीत सुना रहे हैं :
अरे पकड़ मा आ गए कन्हैया हो ग्वालिन के हाँथ-
रोज दूध दही चुरामय-
सुदामा के सांथ रोज दूध दही चुरामय-
बंसी बजामय, गाय चरामय, नदी किनारे जमुना के हो-
अपन जनम मा रास रचामय, मटका फोड़ गगरी मा हो…

Download (16 downloads)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *